Giới thiệu

Giới thiệu

Trong thực tế, Hiệp hội tinh dầu, mỹ phẩm, hương liệu Việt Nam gọi tắt là Voca được thành lập từ năm 1991 có 35 thành viên tham gia cùng các công ty sản xuất tinh dầu, hương liệu, mỹ phẩm và các doanh nghiệp xuất khẩu tinh dầu từ Bắc vào Nam. Công ty chưa phải thành viên của Hiệp hội này. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng trong mấy năm qua Hiệp hội chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà chưa thực hiện theo nhiệm vụ của mục đich đề ra

Trong thực tế, Hiệp hội tinh dầu, mỹ phẩm, hương liệu Việt Nam gọi tắt là Voca được thành lập từ năm 1991 có 35 thành viên tham gia cùng các công ty sản xuất tinh dầu, hương liệu, mỹ phẩm và các doanh nghiệp xuất khẩu tinh dầu từ Bắc vào Nam. Công ty chưa phải thành viên của Hiệp hội này. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng trong mấy năm qua Hiệp hội chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà chưa thực hiện theo nhiệm vụ của mục đich đề ra